WEB1
ปีการศึกษา 2563
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2563
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
95 103 110 95      
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 385 คน
100 102 100 100      
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 294 คน
31 34 32 31      
4  มัธยมวัดหนองจอก 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
24 26 25 24      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,915 250 265 267 250                  
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 606 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 540 คน
33 37 37 33      
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 430 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
  11 9 -      
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
11 13 12 11      
8  สตรีวิทยา ๒ 756 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 39 คน
สอบคัดเลือก 591 คน
126 126 129 126      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,182 170 187 187 170                  
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
13 16 14 13      
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 340 คน
132 132 137 132      
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 428 คน
60 64 64 60      
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 393 คน
132 132 136 132      
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 576 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 540 คน
  7 6 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,547 337 351 357 337                  
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200 สอบคัดเลือก 200 คน
         
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 480 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
สอบคัดเลือก 441 คน
24 30 30 24      
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
  33 31 -      
17  สารวิทยา 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
  102 108 -      
18  หอวัง 647 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
105 107 109 105      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,186 129 272 278 129                  
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 435 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
26 30 31 26      
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 456 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 338 คน
90 96 98 90      
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 684 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
  144 160 -      
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,015 116 270 289 116                  
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
6 9 6 6      
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 65 คน
สอบคัดเลือก 415 คน
57 57 69 57      
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 678 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 520 คน
133 146 162 133      
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 486 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 450 คน
24 31 24 24      
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
32 36 33 32      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,416 252 279 294 252                  
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 672 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
123 132 132 123      
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 447 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 13 คน
สอบคัดเลือก 302 คน
  100 113 -      
30  พรตพิทยพยัต 531 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 450 คน
35 36 36 35      
31  ราชดำริ 525 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 80 คน
สอบคัดเลือก 415 คน
21 22 21 21      
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
19 21 28 19      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,647 198 311 330 198                  
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 627 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
130 132 148 130      
34  บางกะปิ 648 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 524 คน
92 101 97 92      
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 702 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 610 คน
  51 47 -      
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 477 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 397 คน
72 72 74 72      
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
  11 11 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,770 294 367 377 294                  
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 สอบคัดเลือก 200 คน
         
39  พุทธจักรวิทยา 80 สอบคัดเลือก 80 คน
         
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 333 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 214 คน
  110 110 -      
41  สุรศักดิ์มนตรี 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 384 คน
  72 74 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,085 - 182 184                    
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 120 สอบคัดเลือก 120 คน
         
43  นนทรีวิทยา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 315 คน
15 18 16 15      
44  ยานนาเวศวิทยาคม 360 ความสามารถพิเศษ 21 คน
สอบคัดเลือก 339 คน
         
45  วัดสุทธิวราราม 513 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 387 คน
92 107 101 92      
46  สตรีศรีสุริโยทัย 372 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
สอบคัดเลือก 246 คน
68 90 79 68      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,761 175 215 196 175                  
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
10 13 13 10      
48  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
17 19 18 17      
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320 สอบคัดเลือก 320 คน
         
50  วชิรธรรมสาธิต 612 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
60 72 67 60      
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 340 คน
56 62 58 56      
52  สิริรัตนาธร 600 ห้องเรียนพิเศษ 60 คน
ความสามารถพิเศษ 35 คน
สอบคัดเลือก 505 คน
42 43 43 42      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,816 185 209 199 185                  
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 24,340 2,106 2,908 2,958 2,106